跳到主要内容

语言协助 - Tagalog

Sumusunod Ang儿童Mercy SA MGA Naaangkop Na Pederal Na Batas Sa Karapatang Sibil在Hindi Nandidiskrimaina Batay Sa Lahi,Kulay,Bansang Pinagmulan,Edad,Kapansanan o Kasian。Paunawa:Kung Nagsasalita Ka Ng Tagalog,Maaari Kang Gumamit NG MGA Serbisyo Ng Tulong Sa Wika Nang Walang Bayad。tumawag sa.(816)234-3474

Baidu