跳过主要内容

语言援助-奥罗莫语

儿童慈悲Seera hariroo hawwaasummaa fedeeraaan wal qabatan sanyiidhaan, bifaan, dhiigaan, umriidhaan, hiri 'ina qaamaan, yookiin koorniyaadhaan hin loogu。xiyyeffanna: Afaan dubbattu Oroomiffa, tajaajila gargaarsa afaani, kanfaltiidhaan ala, ni argama。Bilbilaa(816) 234 - 3474

Baidu